ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 429/2560-2562

 

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 429/2560-2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เป็นประธาน

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร