ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครบุคคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น

 ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครบุคคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น

 

 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1

ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
โดยรับสมัคร - เพศหญิง ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
                   - เพศชาย  ในระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 
ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 
หมายเหตุ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมสถานที่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 www.doe.go.th/overseas
- กำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร