ประชุมพิจารณาปรับรายละเอียดโครงการที่เสนอของบพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปี 2564

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร 

 

แรงงานจังหวัดสกลนคร (นส.วิไลวรรณ  เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับรายละเอียดโครงการที่เสนอของบพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปี 2564  ประเด็นยุทธศาสตร่ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  โครงการพัฒนาสังคมสูงวัย สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง สนง.พัฒนาสังคมฯ สนง.แรงงานจังหวัดฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ  เป็นต้น

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร