“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

 

 ผวจ.สน. (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี 2562  :ซึ่งเป็นปีที่ 64 นับจากในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 พย. 2498 และ ครม. มีมติกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

 ในส่วนของกระทรวงแรงงาน นำวางโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ (นส.สุกัลยา แก้วสม)  มีแรงงานจังหวัดฯ 

(นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ (นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์) และผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดฯ ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร