ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.) ครั้งที่ 427/2560-2562 ผ่านระบบ VDO.Conference โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล) เป็นประธาน

 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

     หัวหน้าส่วนราชการ ( แรงงานจังหวัดฯ : น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  : น.ส.สุกัลยา แก้วสม) และ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร  ร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.) ครั้งที่ 427/2560-2562 ผ่านระบบ VDO.Conference โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล) เป็นประธาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงาน และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร