การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563

 เรียน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน/จังหวัดสกลนคร

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร ปี 2563 และแผนการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วน/ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร