ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการชี้แจง รวมทั้งพูดคุยกับกลุ่มลูกจ้างของบริษัท เอเชียแพลนเตชั่น แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จำกัด

 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการชี้แจง รวมทั้งพูดคุยกับกลุ่มลูกจ้างของบริษัท เอเชียแพลนเตชั่น แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จำกัด ) ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 277 คน  (เป็นลูกจ้างที่บริษัทฯ ให้ปลูกและดูแลต้นกฤษณาในพื้นที่ รวมประมาณ 3,000 ไร่)  ซึ่งทีมกระทรวงแรงงาน นำโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาวสุกัลยา แก้วสม) และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการชี้แจงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกจ้าง  รับคำร้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ / ขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน /ขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญกรณีชราภาพ (กรณีลูกจ้างอายุ 55 ปีขึ้นไป) รวมถึงรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ณ บ้านนาจาร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร