รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล) รอบที่ 2/62

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นส.อัญชนา หิรัญพฤกษ์) ผต.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์) ผต.สนง.ประกันสังคม (นางพิสมัย นิธิไพบูลย์) ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ดังนี้
   1.เวลา 09.00 น. คณะผต.กรง.และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วย  เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ
   2. เวลา 10.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ประจำปี 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตามประเด็นแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 11 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีแรงงานจังหวัดฯ (นางสาววิไลวรรณ  เทียงดาห์) เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมฯ
   3. เวลา 13.00 น. แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาววิไลวรรณ  เทียงดาห์) รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 (Progress Review) รอบที่2 ณห้องประชุมสนง.แรงงานจังหวัดฯ
   4. เวลา 15.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล) และผู้ตรวจราชการ กกจ. และ ผู้ตรวจราชการ สปส. แรงงานจังหวัด ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประกันสังคมจังหวัดฯ และผู้แทน สนง.จัดหางานจังหวัดฯ เดินทางไป เยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ให้แก่กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร (เป็นกลุ่มขับเคลื่อน ONE PLAN ของจังหวัดสกลนคร ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานปี 2562) จำนวน 20 คน ณ วัดบ้านผักคำภูใหม่ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
   5. เวลา 16.00 น. ดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มผ้าฝ้ายฯ อีกส่วนหนึ่ง (อีก 65 คน)  ณ เทศบาลตำบลนาใน กล่าวต้อนรับโดยนายกเทศมนตรีต.นาใน และรายงานผลการดำเนินงานโดยนส.สุปราณี โถชาลี อสร.ตำบลนาในและเลขานุการกลุ่มฯ

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร