ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ One Plan

     วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.แรงงานจังหวัดสกลนคร (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ One Plan ตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังใหม่ โดยมี คทง. รวม 11 คน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด กรง.สน. รักษาการพัฒนาการจังหวัดฯ ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดฯ ผู้แทนเกษตรจังหวัดฯ ปลัดเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม อาสาสมัครแรงงานตำบลนาใน (นางสาวสุปราณี โถชาลี) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงงานจังหวัด 2 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร