ประชุมคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 24 ต.ค.61 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยมระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อถอดบทเรียนและรับฟังการนำเสนอ สรุปประเมินผล การดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร และรับใบประกาศเกียรติคุณที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 (หลังใหม่)

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร