ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2561

     วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 4
     หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีรอง ผวจ.สน. (นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์) เป็นประธาน เป็นการประชุมที่ลดการแจกเอกสารประกอบการประชุมครั้งแรก โดยให้แสกน QR Code  เพื่อลดการใช้กระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี
     แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้รายงานผลการติดตามการพัฒนาอาชีพของผู้ต้องพัฒนา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในส่วนของกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ดังนี้
1. เป้าหมายของกระทรวงการคลัง (ในระบบ) 13,703 คน /เป้าหมายของกระทรวงแรงงาน 11,895 คน งบฯ 22.14 ล้านบาท  (แตกต่างกัน 1,853 คน)
2. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกระทรวงแรงงาน (ตามงบประมาณที่ได้รับ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 10,475 คน (88.06%) ใช้จ่ายงบฯ 11.91 ล้านบาท (53.81%) //คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ 1,330 คน (11.27%) งบประมาณคงเหลือ 10.22 ล้านบาท (46.19%)
3. ขณะนี้ กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
4. ข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัดสกลนคร
- ผู้ประสงค์ไม่เข้ารับการพัฒนา 525 คน
- ย้ายมาฝึกช่างอเนกประสงค์ 17 คน
- ขอเปลี่ยนไปฝึกอบรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,018 คน
- เข้าสู่ระบบประกันสังคม มาตรา 40 จำนวน 808 คน
(13.32%ของเป้าหมาย 6,067 คน)

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร