วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

Vision ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร