อาสาสมัครแรงงาน

 

ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

 * บทบาทภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

ด้านอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

 * คำสั่งตั้งแต่งอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร 

 * รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดสกลนคร

 * แจ้งอาสาสมัครแรงงานปฏิบัติงาน

 * แจ้งอปท.รายงานผล

 

 แบบฟอร์ม

 

แบบตัวอย่าง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่  อสร.

* แบบรายงานการปฏิบัติงาน  อสร.สน.  ปี  54  แบบ 2  แก้ไข+นอกระบบ+พีงพอใจ

* แบบสตป.บจ.1

* แบบสรุปรายงาน อสร. ปี 54 แบบ 1

* แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ+ไม่พีงพอใจ

* แบบสำรวจแรงงานนอกระบบ

* ใบสมัครอาสามัครแรงงาน

 

แบบฟอร์ม ปีงบประมาณ 59

***ใบสำคัญรับเงิน/แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน/แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน/แบบสำรวจความพึงพอใจ**  อัพเดทล่าสุด

 * แผนสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน  (แบบ สภ.1)

 * แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน    (แบบ สภ.2)

 * แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน    (แบบ สภ.5)

 * แบบสอบถามชุดที่ 3

 * แบบสอบถามชุดที่ 4

 * แบบสอบถามชุดที่ 5

 * ใบสำคัญรับเงิน (500)

 * ใบสำคัญรับเงิน (600)

 * แบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน(30คน)

 

 

 

 

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร