อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

  

 

 

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

 

   ข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์  http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร