ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 

ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

                 ** หนังสือเวียนเกี่ยวกัย พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

                                - สรุปย่อคำวินิจฉัย เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง

                                   และหน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่

                                - การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                                - การปฏิบัติตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

                                - การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

                                - การตรวจและแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐ

                                - คำสั่งจังหวัดสกลนคร

                                - การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

                                - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                 ** มาตรา 9  (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 

                 ** มาตรา 9  (2) นโยบายและการตีความ 

                 ** มาตรา 9 (3)  แผนงานโครงการและงบประมาณ

                               - งบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 58

                               - งบการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 59

                 ** มาตรา 9 (4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

                                - คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

                                - คำสั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

                 ** มาตรา 9  (5)   สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชการกิจจานุเบกษา

                                - โครงการและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 2

                                - บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และวิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน

                                - การมอบหมายให้แรงงานจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน

                                - นโยบายรัฐบาล (นายประยุทธ์  จันทร์โอชา) ที่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

                                - แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

                                - พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

                 ** มาตรา 9  (6)   สัญญาสำคัญของรัฐ

                 ** มาตรา 9  (7)   มติ ค.ร.ม., มติคณะกรรมการ

                                 -  ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.......

                                 -  ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 2 ฉบับ

                                 -  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2527

                                 -   การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ

                 ** มาตรา 9  (8)   ประกาศประกวดราคา/สอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

                 ** รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2560

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2560

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2560

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2561

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2562

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2562

                                 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2562

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร