ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ ณ ศาลากลาง ชั้น 1 หลังใหม่  อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร. 0 4271 2819 โทรสาร. 0 4271 2564

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร 

ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน (บริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP) โทร. 0 4272 2743

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร