อำนาจหน้าที่


.::: หน้าที่ และภาระกิจ ของสำนักงาน แรงงานจังหวัด :::.

ประสานงาน และดำเนินการ

  • เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด

  • บริหารการจัดทำแผนงาน / โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสกลนคร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์รวมทั้งติดตาม ประเมินผล

  • ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอในการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานสังกัด กระทรวงแรงงานในจังหวัด

  • การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  • งานในอนุกรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสกลนคร

  • สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ที่ไปทำงานต่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูลและสาระสนเทศ

  • ด้านแรงงาน ( PLOC/PLIC )

  • ประชาสัมพันธ์ภาระกิจของกระทรวงแรงงาน

  • การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านแรงงาน

  • การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสังคม และความยากจนด้านแรงงาน

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร