สายด่วน

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๘๑๙ สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕ หรือ อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่

นโยบายรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร